"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

 16 september 2012, Br. P. van der Lugt

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Israël moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Israël verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de woestijn, maar Amalek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog steeds te maken met de duivel, de zonde en de dood, maar we mogen weten dat de Here Jezus Christus de overwinning volledig en definitief zal maken. De Here Jezus Christus draagt ons op Zijn schouders. Hij gedenkt ons. Hij draagt ons dag aan dag in het hemelse heiligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol liefde. Hij brengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van de Here Jezus Christus. Door genade behoren wij tot de getelden. Wij zijn samen met de gelovigen Joden één in Christus. We dienen een levende Heiland. Wij hebben veel te gedenken!


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Ezechiel 40:1
1 In het vijf en twintigste jaar onzer gevankelijke wegvoering, in het begin des jaars, op den tienden der maand, in het veertiende jaar, nadat de stad geslagen was; even op dienzelfden dag, was de hand des HEEREN op mij, en Hij bracht mij derwaarts. 


1 Korinthe 5:7,8


Exodus 13:6-10
6 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, en aan den zevenden dag zal den HEERE een feest zijn. 7 Zeven dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden, en het gedesemde zal bij u niet gezien worden, ja, er zal geen zuurdeeg bij u gezien worden, in al uw palen. 8 En gij zult uw zoon te kennen geven te dienzelven dage, zeggende: Dit is om hetgeen de HEERE mij gedaan heeft, toen ik uit Egypte uittoog. 9 En het zal u zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet des HEEREN in uw mond zij, omdat u de HEERE door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft. 10 Daarom onderhoudt deze inzetting ter bestemder tijd, van jaar tot jaar. 


Exodus 17:13,14


1 Tessalonicenzen 4:13-18
13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Deze spreker:
Br. P. van der Lugt

Zoek op trefwoord:
Feesten
Bevrijding
Bazuin