"Relatie in plaats van regels"

 5 februari 2012, Br. J. Heijdeman

Afspelen

Excuses voor de slechte kwaliteit van deze opname.

Download
Audiobestand (MP3)  Bijbehorende powerpoint  


Beschrijving
Johannes beschrijft zeven wonderen. Achter elk wonder, elk verhaal zit het echte verhaal. De Here Jezus overtrad heel bewust een aantal regels van de Joodse leiders om duidelijk te maken dat het niet gaat om de regels, maar om een persoonlijke relatie met God. Wij denken dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een relatie met God krijgen we een verlangen naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand leerde de blindgeborene Christus kennen. De Here Jezus zag een mens. De discipelen zagen een theologisch vraagstuk. Maar God moet openbaar worden in het leven van een mens. God wil ons laten ervaren dat Hij goed is. De Here Jezus test het vertrouwen van de blindgeborene door hem naar het bad van Siloam te sturen. Wij leven als het ware in een stad omringd door vijanden. Wij leven in de duisternis. Maar God heeft een tunnel gemaakt en laat het licht in ons leven stromen: Zijn Zoon. God verlangt dat wij drinken van het levend water, de Here Jezus Christus.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Johannes 9:1-11
1 En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. 2 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? 3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. 4 Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 6 Dit gezegd hebbende, spoog Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden; 7 En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (hetwelk overgezet wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen en wies zich, en kwam ziende. 8 De geburen dan, en die hem te voren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die zat en bedelde? 9 Anderen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. 10 Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? 11 Hij antwoordde en zeide: De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam, en was u. En ik ging heen, en wies mij, en ik werd ziende. Deze spreker:
Br. J. Heijdeman

Zoek op trefwoord:
Duisternis
Licht
Leven