"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

 12 augustus 2012, Br. A. Haverkamp

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
“Bij de Here schuil ik”. De klemtoon kan op elk woord gelegd worden. De aanleiding tot de psalm is niet bekend, maar de grondslagen van zijn leven lijken weg te zijn. De Heere is onze wonderbare Raadsman. Wij zien op de zichtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naar de bergen, maar we mogen bij de Heere schuilen. Angst is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het maakt ons kortzichtig en doet ons vluchten, maar we mogen schuilen bij God! De grondslagen van het geloof worden op dit moment sterk aangevallen. We kunnen vluchten, maar we mogen schuilen bij de Heere. Kan ons fundament vernietigd worden? De Here Jezus heeft alle aanvallen van de satan weerstaan! Gods fundament kan niet vernietigd worden. Jezus Christus is ons fundament. Hij bidt en pleit voor ons als wij zien op de omstandigheden. We zullen nooit beschaamd uitkomen als we vertrouwen op Hem!


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 11
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. Ik betrouw op den HEERE; hoe zegt gijlieden tot mijn ziel: Zwerft henen naar ulieder gebergte, als een vogel? 2 Want ziet, de goddelozen spannen den boog, zij schikken hun pijlen op de pees, om in het donkere te schieten naar de oprechten van harte. 3 Zekerlijk, de fondamenten worden omgestoten; wat heeft de rechtvaardige bedreven? 4 De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid, des HEEREN troon is in den hemel; Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen. 5 De HEERE proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze, en dien, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel. 6 Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn. 7 Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt den oprechte. 


2 Timotheus 2:19
19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Deze spreker:
Br. A. Haverkamp

Zoek op trefwoord:
Hoop
Vertrouwen
Fundament