"Mijn Rechter is mijn Redder"

 5 augustus 2012, Br. N. Groot

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De Here Jezus Christus onderwees in contrasten. Bidden staat in contrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zoeken in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De onrechtvaardige rechter staat in contrast met God, de rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een rechtvaardige Rechter (in onze teleurstellingen)? Hij doet ons recht! God wil elk gebed wat Hem verheerlijkt verhoren. God wacht soms lang met het verhoren van ons gebed; dat staat in contrast met God Die snel ons gebed verhoort. De bijbel geeft verschillende voorbeelden van mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed:
De liefde van God wil het beste voor u.
De wijsheid van God weet wat het beste voor u is.
De kracht van God kan het gebed verhoren.
God ontfermt Zich over de weduwen. Weduwen waren vaak arm, stonden minder in hun rechten. Wij hebben het recht om kind van God genoemd te worden. Wij zijn erfgenamen met Christus. De Here Jezus Christus pleit voor ons. Wij zijn rijk in Hem.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Lukas 18:1-8
1 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen; 2 Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag. 3 En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij. 4 En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelven: Hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie; 5 Nochtans, omdat deze weduwe mij moeielijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke. 6 En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? 8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? Deze spreker:
Br. N. Groot

Zoek op trefwoord:
Gebed
Verhoring