"Het doel van vermanen"

 1 juli 2012, Br. J. Nugter

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Wij hebben elkaar dagelijks nodig om elkaar aan te moedigen om op de weg van de Here Jezus Christus te blijven wandelen. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan niet open voor correctie. Voordat we elkaar corrigeren, moeten we in gebed gaan. Paulus vraagt Timoteüs anderen te bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met de wet of met eindeloze discussies (over geslachtsregisters). Het einddoel van de vermaning is de liefde. We moeten leren ons aan te passen aan Gods Woord. God vraagt geloof. God vraagt ons niet alles te begrijpen. De liefde komt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein hart staat voor een zuiver leven. Het bloed van de Here Jezus Christus en het Woord van God reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan volgens het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een relatie met God en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben. Een ongeveinsd geloof begint met de erkenning dat wij God nodig hebben. Als we vermaant worden, moeten we erkennen dat God anderen gebruikt. We behoren ons als de minste op te stellen. We behoren te luisteren naar de vermaning. God belooft nabij ons te zijn als we ons laten vermanen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Hebreeen 3:12-13
12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God; 13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde. 


1 Timotheus 1:1-11
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, en den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is, 2 Aan Timotheus, mijn oprechten zoon in het geloof; genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onzen Vader, en Christus Jezus, onzen Heere. 3 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; 4 Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. 5 Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof. 6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking; 7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. 8 Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; 9 En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, 10 Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is; 11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 


Romeinen 9:1
1 Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest), 


Handelingen 23:1
1 En Paulus, de ogen op den raad houdende, zeide: Mannen broeders! ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op dezen dag. 


Handelingen 24:16
16 En hierin oefen ik mijzelven, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen. Deze spreker:
Br. J. Nugter

Zoek op trefwoord:
Vermaning
Liefde
Reinheid