"Bloemen van en voor God"

 3 juni 2012, Br. B. van den Bosch

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
God gebruikt de natuur om Zijn Woord uit te leggen. Wij worden vergeleken met bloemen en gras. Wij kunnen denken dat wij veel zijn, maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is tijdelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een verlossingsplan en Hij voert dat plan uit. De duivel probeert het plan van God tegen te werken. Er is daarom een lijdende kerk met prachtige, bloeiende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God worden als we bereid zijn om met Christus te sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mogen zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zichtbaar in ons is. We mogen Zijn geur verspreiden, maar alles wat niet deugt moet uit ons leven verwijderd worden. Het gaat alleen om Gods eer, en niet om onze eer. God zorgt voor ons. We mogen wandelen in geloof. De Here Jezus Christus zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn Vader.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Petrus 1:13-25
13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; 15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; 16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; 18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, 21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. 22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; 23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. Deze spreker:
Br. B. van den Bosch

Zoek op trefwoord:
Bloemen
Hemel
Hel