"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

 20 mei 2012, Br. J. Brouwer

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Zonder gids op weg gaan in onbekend gebied kan gevaarlijk zijn. Een gids moet wel betrouwbaar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het lichaam volgt gewoon de sturing van het hoofd. Christus is de getrouwe Getuige. Hij laat volkomen zien wie God is. Hij getuigt van Zijn Vader. Zijn Woord is betrouwbaar. We hebben alles, de volheid, verkregen in Hem. We kunnen niet meer ontvangen, wel kunnen we meer van ons geven aan Hem. We mogen naar Hem toegroeien. Er is er maar één belangrijk: Jezus Christus. Alle andere zaken zijn aan Hem ondergeschikt. Jezus Christus is de bekwame Gids. Hij is de weg voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Wij worden snel afgeleid en nemen de last van de wereld op ons, maar we moeten alle last afleggen en ons richten op de Here Jezus Christus. Hij is onze Gids. Hij ziet alles vanuit de hemel en vanuit een hemels perspectief. Christus is de getrouwe Getuige. Luisteren we naar Hem? Christus is de bekwame Gids. Volgen we Hem?


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Kolossenzen 1:15-23
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. 21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, 22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; 23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben; 


Openbaring 1:4-5
4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; 5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. 


Openbaring 3:14
14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: 


Johannes 3:31-36
31 Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde, en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen. 32 En hetgeen Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij; en Zijn getuigenis neemt niemand aan. 33 Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is. 34 Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft Hem den Geest niet met mate. 35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 


Kolossenzen 2:8-9
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; Deze spreker:
Br. J. Brouwer

Zoek op trefwoord:
Lichaam van Christus
Getuigen
Gids