"Mij is gegeven alle macht…"

 29 april 2012, Br. M. Ezinga

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De Here Jezus Christus heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij geïdentificeerd met Christus leven, dood en opstanding. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij de doop. De doop is een beeld van wat geestelijk heeft plaatsgevonden bij de wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie met Christus dood en opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden. We dopen in de naam van de Vader, die ons heeft uitverkoren voordat de wereld is geschapen. We dopen ook in de naam van de Zoon omdat Hij in onze plaats is gestorven en ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de Heilige Geest omdat we weten dat we verlost moeten worden en onze ogen geopend moeten worden voor de Here Jezus Christus (wedergeboorte).


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Mattheus 28:16-20
16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. 18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 


Lukas 14:26
26 Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 


Romeinen 6:3-4
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 


Efeze 1:4
4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 


Johannes 1:12-13
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. Deze spreker:
Br. M. Ezinga

Zoek op trefwoord:
Doop
Drie-eenheid
Uitverkoren