"Afgewezen, maar geliefd"

 15 april 2012, Br. F. ter Velde

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
David was afgeweken, miskend, vervolgd door zijn schoonvader, verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn vertrouwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De gemeente is de plaats waar we Gods heerlijkheid kunnen zien (ondanks de beperkingen van broeders en zusters). In Gods gemeente vinden we veiligheid en geborgenheid. God laat ons zien wie Hij is. Wij hebben allemaal wel een ervaring van afwijzing. David voelde zich afgewezen, verlaten door zijn ouders, bijna vergeten bij de zalving tot koning. Toch kon David spreken over de liefde van God. Stralen wij Gods liefde uit? Weten onze kinderen ook dat wij van hen houden? Vragen we naar de mening van onze kinderen? We mogen alle dingen toevertrouwen aan God. Hij geeft ruimte in ons hart zelfs als onze kinderen een andere weg kiezen. Hij geeft ons opofferende liefde in ons hart. De Here Jezus Christus heeft uitgeroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”, opdat wij niet verlaten zouden worden. We mogen de liefde van God zien.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 27
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn? 2 Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen. 3 Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen. 6 Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE. 7 Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij. 8 Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE! 9 Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils! 10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen. 11 HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil. 12 Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. 13 Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. 14 Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE. 


Psalmen 5:4
4 (5:5) Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet verkeren. 


Romeinen 5:5
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. Deze spreker:
Br. F. ter Velde

Zoek op trefwoord:
Ouderschap
Afwijzing
David