"Geestelijke geboorte"

 4 februari 2007, Br. J. Heijdeman

Afspelen


Deze preek is onderdeel van de serie:
"Het werk en de Persoon van de Heilige Geest"

Download
Audiobestand (MP3)  Powerpoint  


Beschrijving
Iedereen moet twee keer geboren worden zoals een kip; allereerst als ei en vervolgens als kuiken. Van nature verlangt niemand om voor de tweede keer geboren te worden. De tweede geboorte is het werk van God, er is niets van ons bij. We moeten opnieuw geboren worden anders blijft Gods toorn op ons. Zijn wij opnieuw geboren? Er is meer nodig dan onder de indruk te zijn van de Here Jezus Christus om opnieuw geboren te worden. Als we voor de eerste keer geboren worden dan bestaan we uit vlees, als we voor de tweede keer geboren worden dan leven we uit de Geest. Dan bepaalt de Heilige Geest ons leven en wij kunnen de Heilige Geest niet besturen. Uit onszelf verlangen wij niet naar God. De Heilige Geest bewerkt in ons hart een verlangen naar God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons geloof mag rusten op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, vertrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de bijbel wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het licht op God, daarom mogen ook wij God verheerlijken in ons leven.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Johannes 3:1-9
1 En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; 2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. 9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?