"De Heilige Geest"

 4 maart 2007, Br. J. Heijdeman

Afspelen


Deze preek is onderdeel van de serie:
"Het werk en de Persoon van de Heilige Geest"

Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
We moeten opnieuw geboren worden om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten, het betekent volharding, het betekent geestelijk gezond. De neiging om te gehoorzamen aan het vlees blijft helaas aanwezig. Het vlees zoekt de dingen op die goed zijn voor ons eigen ik, het wandelen door de Geest is gericht op Christus: “Wat zou de Here Jezus doen, hoe kan ik Hem dienen?” De wet doet de zonden in ons toenemen zoals wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunnen denken als ons gezegd is dat niet te doen. Door de wedergeboorte kunnen wij ons richten op Christus en kunnen wij stoppen met het denken aan de zonden door Gods Geest.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Galaten 5:16-25
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, 20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, 21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven. 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 23 Tegen de zodanigen is de wet niet. 24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. 25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. 


Ezechiel 36:25-27
25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 


Romeinen 7:5-7
5 Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. 6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. 7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.