"Vol zijn van Gods Geest"

 20 mei 2007, Br. J. Heijdeman

Afspelen


Deze preek is onderdeel van de serie:
"Het werk en de Persoon van de Heilige Geest"

Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Door de Geest van God worden wij opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We moeten daarom des te meer nauwkeurig Christus volgen. We moeten vrijwillig de controle over ons leven geven aan de Geest van God. De Geest van God is in ons gekomen en nu hebben we de opdracht om ons voortdurend te laten vullen (vol maken) met Gods Geest. Soms zijn er dingen in ons leven die vervulling met de Heilige Geest tegenhouden. We mogen God bidden om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we vervuld zijn met Gods Geest dan maken we God groot en dan zijn we elkaar onderdanig. Als we vol zijn van God, dan spreken we over God. Waar waren we afgelopen week vol van? Als we vol van Gods Geest zijn, dan volgen we het voorbeeld van Christus: onderdanig aan de ander (elke dag). Hebben wij dorst naar Gods Geest? Waarmee lessen wij onze dorst? God biedt ons het levende water aan!


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Efeze 5:15-21
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; 20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; 21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.