"De kracht van de Heilige Geest"

 29 juli 2007, Br. J. Heijdeman

Afspelen


Deze preek is onderdeel van de serie:
"Het werk en de Persoon van de Heilige Geest"

Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De bloedvloeiende vrouw was onrein en was daardoor geïsoleerd en eenzaam. Ze had alles geprobeerd om genezing te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus langs komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is vertrouwen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen genezen door de kracht van de Heilige Geest. Ook wij zijn van nature onrein en moeten de Here Jezus aanraken om rein te worden en de kracht van de Heilige Geest te ervaren. Wij hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om ons vrij te maken van verslaving, angst, etc. Geloven we dat God ons kan helpen? Het is niet onze eigen kracht, maar de kracht van de Heilige Geest wil in ons werken. God laat situaties in ons leven toe, die heel moeilijk zijn voor ons. God wil ondanks deze situaties werken in ons, door de kracht van de Heilige Geest.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Markus 5:21-34
21 En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij Hem; en Hij was bij de zee. 22 En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus; en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten, 23 En bad Hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in haar uiterste; ik bid U, dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worde, en zij zal leven. 24 En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en zij verdrongen Hem. 25 En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had, 26 En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was; 27 Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan; 28 Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. 29 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was. 30 En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt? 31 En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare U verdringt, en zegt Gij: Wie heeft Mij aangeraakt? 32 En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had. 33 En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid. 34 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.