"De Christelijke hoop"

 14 augustus 2011, Br. P. van den Berg

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De levenswandel van christenen verandert waardoor christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geheiligd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonder Christus is het leven zinloos, maar wij hebben hoop gekregen doordat wij wedergeboren zijn. Wij hebben het evangelie gehoord en geloofd en hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn wedergeboren om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben hoop, maar er is ook strijd in ons leven om de waarde van ons geloof te laten zien. Zeggen we alleen met onze mond of ook met ons hart dat Jezus Christus Heer is? Er is hoop voor iedereen die gelooft. We mogen uit de hoop van Christus leven.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Petrus 1:1-12
1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, 2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd. 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. 5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; 7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; 8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. 12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. Deze spreker:
Br. P. van den Berg

Zoek op trefwoord:
Hoop