"De Heer ziet en hoort"

 21 augustus 2011, Br. P. van der Lugt

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Jacob ging in opdracht van zijn vader Isaac naar Laban. Jacob is dan waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar naam betekend ‘wilde koe’, of ‘bezorgd, uitgeput’, komt door een list van haar vader in een situatie die zij niet gewild heeft. Zij kwam in een strijd met haar zus om de gunst van Jacob. Van de strijd raakte zij uitgeput. Haar ogen waren flets, teder. Zij keek met een zacht blik de wereld in. Er was uiterlijk en innerlijk een groot verschil tussen Lea en Rachel. Rachel zat vast aan de afgoden. Zij loog tegen haar vader om de afgodsbeeldjes. Later zullen de nakomelingen van Rachel het initiatief nemen in de afgodendienst. Van Lea kunnen we niets lezen over afgoden. Haar nakomelingen zijn de meest trouwe in de dienst aan God. In de geboortes van de zonen van Lea zocht zij God op. Zij was minder geliefd door Jacob. Wij vragen ons ook regelmatig af of God ons liefheeft. Wij denken dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar God heeft zijn liefde onvoorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te geven. God had een bijzonder plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk Israel is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij de naam van de Here aan. De Here had gezien en gehoord dat Lea minder geliefd werd. Zo zou Hij later zien en horen dat Israel in Egypte werd verdrukt. Levi werd de stam van de levieten en priesters, die in de tempel zouden dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons hechten aan de Here, en ons beschikbaar stellen voor Zijn dienst. Hij heeft Zich gehecht aan ons. Hij heeft Zich voor ons gegeven. Bij de geboorte van haar vierde zoon spreekt Lea niet meer over haar wensen, maar alleen nog over de Here. Uit de nakomelingen van Lea komt uiteindelijk de Messias voort.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Genesis 29:15-35
15 Daarna zeide Laban tot Jakob: Omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij derhalve om niet dienen? verklaar mij, wat zal uw loon zijn? 16 En Laban had twee dochters: de naam der grootste was Lea; en de naam der kleinste was Rachel. 17 Doch Lea had tedere ogen; maar Rachel was schoon van gedaante, en schoon van aangezicht. 18 En Jakob had Rachel lief; en hij zeide: Ik zal u zeven jaren dienen, om Rachel, uw kleinste dochter. 19 Toen zeide Laban: Het is beter, dat ik haar aan u geve, dan dat ik haar aan een anderen man geve; blijf bij mij. 20 Alzo diende Jakob om Rachel zeven jaren; en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar liefhad. 21 Toen zeide Jakob tot Laban: Geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld, dat ik tot haar inga. 22 Zo verzamelde Laban al de mannen dier plaats, en maakte een maaltijd. 23 En het geschiedde des avonds, dat hij zijn dochter Lea nam, en bracht haar tot hem; en hij ging tot haar in. 24 En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot een dienstmaagd. 25 En het geschiedde des morgens, en ziet, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt; heb ik niet bij u gediend om Rachel? waarom hebt gij mij dan bedrogen? 26 En Laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat men de kleinste uitgeve voor de eerstgeborene. 27 Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult. 28 En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. 29 En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd. 30 En hij ging ook in tot Rachel, en had ook Rachel liever dan Lea; en hij diende bij hem nog andere zeven jaren. 31 Toen nu de HEERE zag, dat Lea gehaat was, opende Hij haar baarmoeder; maar Rachel was onvruchtbaar. 32 En Lea werd bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben; want zij zeide: Omdat de HEERE mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben. 33 En zij werd wederom bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Dewijl de HEERE gehoord heeft, dat ik gehaat was, zo heeft Hij mij ook dezen gegeven; en zij noemde zijn naam Simeon. 34 En zij werd nog bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, dewijl ik hem drie zonen gebaard heb; daarom noemde zij zijn naam Levi. 35 En zij werd wederom bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Ditmaal zal ik den HEERE loven; daarom noemde zij zijn naam Juda. En zij hield op van baren. Deze spreker:
Br. P. van der Lugt

Zoek op trefwoord:
Horen