"Onze positie in Christus"

 11 september 2011, Br. G. Vochteloo

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping van de Here Jezus als Koning is Zijn Koningschap voor bepaalde tijd uitgesteld. In plaats van het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geschapen. Wij zijn behouden en daarom zijn wij uitverkoren om onberispelijk voor Hem gesteld te worden. Wij kunnen dit niet begrijpen, maar we mogen geloven. God ziet ons volmaakt in Christus. Wij mogen door Gods liefde Christus zien in elkaar. Door de gemeente wil God zijn grote genade tonen tot lof van Gods genade. Wij zijn verzegeld met Gods Geest.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Efeze 1:1-14
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus: 2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, 8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; 12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. Deze spreker:
Br. G. Vochteloo

Zoek op trefwoord:
Positie
Christus