"Heiligheid"

 20 december 2009, Br. A. Boelen

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Zoals Christus heilig is, zo zijn ook wij heilig. God is de Heilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: rechtvaardigheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Profeet en Priester. Christus is de Bouwmeester en de Zoon van het huis en het huis van Gods Zoon zijn wij. Wij worden aangespoord om te volharden. Wij moeten vasthouden aan wat ons geleerd is. Hij geeft ons elke dag nieuwe kracht door geloof en door de omgang met Christus. God vervult al Zijn beloftes. We mogen vrijmoedig staan op Zijn beloften.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Hebreeen 3:1-6
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 2 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. 3 Want Deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene, die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft, dan het huis. 4 Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is God. 5 En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar, tot getuiging der dingen, die daarna gesproken zouden worden; 6 Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Deze spreker:
Br. A. Boelen

Zoek op trefwoord:
Heiligheid
Hogepriester
Hemel