"Een vaste burcht is onze God"

 10 januari 2010, Br. T. Stier

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
In de psalm staat beschreven welke verschrikkelijke gebeurtenissen plaats zullen vinden. In deze tijd is er veel angst voor wat er komen gaat. Ook onder de Joden leeft er veel angst. Het antisemitisme neemt toe. Antisemitisme is in de eerste plaats gericht tegen de God van Israel. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de belegering van Jeruzalem door Sanherib. Daarnaast heeft de psalm ook een profetische boodschap. Israel zal weer in grote benauwdheid komen. De psalm spreekt ook tot ons als wij in moeilijkheden verkeren. In de Here Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de Here Jezus. Ons leven is verborgen met Christus in God. De Here zal ook een schuilplaats zijn voor Israel als het volk in grote benauwdheid zal zijn. Geen onstuimige wateren, maar een rivier van levend water (het profetische Woord) waarin wij ons kunnen verblijden. We doen de Here en ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem wandelen. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een hulp in benauwdheden, maar ook een hulp uit benauwdheden. We mogen weten dat de Here Jezus onze Verlosser is. Hij is de Voleinder van ons geloof.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 46
1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (46:2) God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. 2 (46:3) Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen; 3 (46:4) Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela. 4 (46:5) De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. 5 (46:6) God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond. 6 (46:7) De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt. 7 (46:8) De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela. 8 (46:9) Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht. 9 (46:10) Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. 10 (46:11) Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. 11 (46:12) De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela. Deze spreker:
Br. T. Stier

Zoek op trefwoord:
Verlosser