"De zonen van Lea"

 16 oktober 2011, Br. T. Stier

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Lea gaf haar zonen bijzondere namen. De namen van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het leven van de Israelieten. Lea heeft ervaren dat de Heere haar het leven heeft gegeven. Haar naam betekent ‘aangevochten, moe gestreden’ wat in haar ogen terug te zien was. Niemand zag het verdriet van Lea, maar de Heere kwam voorbij. De Heere zag haar verdriet (Ruben: ellende). Hij geeft haar leven. God heeft leven gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus. De Heere heeft niet alleen gezien, maar ook voortdurend gehoord dat Lea verdriet had (Simeon). Zoals de Heere de smart van het volk Israel gezien en gehoord heeft (Ex. 3). Hij kent de smarten van Zijn volk. Het is alsof de smarten de Heere Zelf worden aangedaan. De betekenis van naam van Levi heeft te maken met ‘hechten’. De Heere wilt aan ons hechten. We mogen onze smarten bij de Heere brengen, maar we mogen ook de smarten van de Heere ons eigen maken. Onze roeping is om gemeenschap te hebben met de Here Jezus Christus. De vierde zoon geeft Lea de naam Juda, wat betekent ‘loven’. Ze erkende dat God het leven geeft. Als we gemeenschap met de Here Jezus Christus hebben, dan gaan wij de Here Jezus Christus loven. Lea mocht uiteindelijk de Messias voortbrengen. Tenslotte heeft Lea nog twee zonen ontvangen. De naam Ischaschar betekent ‘loon’. De Here Jezus is ons erfdeel, ons loon. De naam Zebulon betekent ‘woning’ . God wil uiteindelijk bij Zijn volk Israel en bij Zijn gemeente voor eeuwig wonen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Genesis 29:31-35
31 Toen nu de HEERE zag, dat Lea gehaat was, opende Hij haar baarmoeder; maar Rachel was onvruchtbaar. 32 En Lea werd bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben; want zij zeide: Omdat de HEERE mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben. 33 En zij werd wederom bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Dewijl de HEERE gehoord heeft, dat ik gehaat was, zo heeft Hij mij ook dezen gegeven; en zij noemde zijn naam Simeon. 34 En zij werd nog bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, dewijl ik hem drie zonen gebaard heb; daarom noemde zij zijn naam Levi. 35 En zij werd wederom bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Ditmaal zal ik den HEERE loven; daarom noemde zij zijn naam Juda. En zij hield op van baren. 


Ezra 16:4-6Deze spreker:
Br. T. Stier

Zoek op trefwoord:
Zoon
Lijden
Verdriet