"Onze Vader"

 31 januari 2010, Br. J. Nugter

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Wij kunnen negatief worden beïnvloed door elkaar en laten de Heilige Geest niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het ‘onze Vader’, maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks leven? Het ‘Onze Vader’ staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mogen bidden met onze eigen woorden. Het begrip ‘Onze Vader’ was nieuw voor de discipelen. Door het geloof hebben we een gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mogen door genade “Abba” zeggen, dat wil zeggen dat we door genade een volwassen relatie hebben met God. God is onveranderd. Hij is Heilig. De weg tot God is wel veranderd door de Here Jezus. God is een hemelse Vader, die boven alles troont, die alles overziet. God is heilig, Zijn Naam is heilig. Is ons leven ook geheiligd? Is Zijn Naam geheiligd in ons huwelijk, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben Gods hulp dagelijks nodig om Zijn Naam te heiligen. Gods koninkrijk zal komen en tot die tijd geldt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschiedde. We mogen groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat ons leven volledig overgegeven is in de handen van God. In heel ons leven zijn wij afhankelijk van God: onze gezondheid, het klimaat om ons voedsel te laten groeien, werk, etc. Durven we ook de hoeveelheid, wat voldoende voor ons is, in de handen van onze God te leggen? God heeft besloten om onze zonden niet meer in herinnering te brengen. Wij kunnen uit onszelf niet vergeven zoals God ons vergeven heeft. God wil ons beschermen tegen verzoekingen. Hij wil ons vasthouden. God wil ons verlossen van de boze, van alles wat niet van God is.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Mattheus 6:5-15
5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. 6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. 8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. 14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Deze spreker:
Br. J. Nugter

Zoek op trefwoord:
Abba
Bidden