"Een beslissing maken"

 11 april 2010, Br. J. Nugter

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Kunnen wij rusten in de soevereiniteit van God in ons leven? Waar ligt onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf hij in de put had gezeten, was God met hem. Jozua (en zijn huis) besloot de Here te dienen. Zijn keuze was niet afhankelijk van anderen. Daniel bleef trouw aan zijn relatie met God ondanks het bevelschrift van de koning. De Here heeft een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in het dienen van God? Onze keuze om te dienen mogen we maken op basis van Gods goedheid en genade en trouw, en op basis van de ervaring van Gods liefde in ons leven. God kent ons diepste wezen, onze ziel. Hij wil ons bemoedigen in onze ziel. Vervolgens krijgen we een visie op onze omgeving. Als wij vol van Hem zijn, dan willen wij dat ook delen. God neemt ons aandachtig waar. We mogen Hem kennen en weten dat Hij alles voor ons voleindigt. Het is Gods werk en niet het onze.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 138
1 Een psalm van David. Ik zal U loven met mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen. 2 Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt. 3 Ten dage, als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. 4 Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE! loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen Uws monds. 5 En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot. 6 Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij den nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre. 7 Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij. 8 De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen. Deze spreker:
Br. J. Nugter

Zoek op trefwoord:
Soevereiniteit van God
Ziel
Dienen