"Het lijden van de tegenwoordige tijd"

 2 mei 2010, Br. H. Huijzer

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  Powerpoint  


Beschrijving
Het lijden van de tegenwoordige tijd is het niet waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij lijden door pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honger, rampen, etc. Lijden kan openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het christelijk geloof beperkt zich teveel tot positief denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk gebed met een positief antwoord. God is een God van wonderen, maar wij moeten keuzes maken op basis van Gods Woord. God openbaart Zichzelf ook in het lijden. God openbaart onze oorsprong en ons doel in zijn Woord. Door de keuze voor de boom der kennis van goed en kwaad is de toegang tot de boom des levens (eeuwig leven) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij levend en zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zullen delen in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de gaven van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoordt naar zijn soevereine wil en dat onze heerlijkheid naar geest en lichaam niet in de tegenwoordige, maar in de toekomstige tijd ligt.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Korinthe 15:12-26
12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? 13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. 14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. 15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. 16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. 24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. 25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. 26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 


1 Korinthe 15:35-43
35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? 36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is; 37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen. 38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. 39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. 40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. 41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. 42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 


Romeinen 8:18-23
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. 20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; 21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. 23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Deze spreker:
Br. H. Huijzer

Zoek op trefwoord:
Lijden
Soevereiniteit van God