"De rust die alleen Jezus geven kan"

 9 mei 2010, Br. G. van Wijngaarden

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
De Here Jezus deed de uitnodiging aan een groep gelovige Joden. Wanneer zijn we belast? Iedereen kent moeite in zijn leven. Een last in het leven belemmert het leven met God. Een last gaat veel verder dan moeite in het leven. Een last is niet zelf te dragen. Een last kan veroorzaakt worden door allerlei wetten, die het zicht op het behoud belemmeren. Ook fouten in het verleden kunnen een last zijn. Verwondingen door anderen kunnen ook een last vormen. Wanneer ga je naar Jezus? We kunnen onderwerpen met God bespreken, maar we kunnen ons ook overgeven aan de Here Jezus. Dan zijn wij bereid alles te verliezen en accepteren we alle bijbehorende consequenties. God wil ons helpen tot de Here Jezus te gaan ( bijv. door het schrijven van een brief). Als we verandering in ons leven willen, dan moeten we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen we dat dan? God is soeverein. We moeten in nederigheid luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak zien om te veranderen en we moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ziel? We ervaren rust na een periode van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de Heilige Geest. Rust betekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust betekent dat we ondanks alle moeite, toch zien wie de Here Jezus is. Laten we deze week nadenken over hoe wij zijn omgegaan met de mensen om ons heen. Zijn we hoogmoedig geweest? Laten we bereid zijn om elkaar in nederigheid te vergeven.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Mattheus 11:16-28
16 Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen. 17 En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend. 18 Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. 19 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen. 20 Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. 21 Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. 22 Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden. 23 En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. 24 Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u. 25 In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. 26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U. 27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Deze spreker:
Br. G. van Wijngaarden

Zoek op trefwoord:
Overgave