"De moeilijkste vraag?"

 12 november 2023, Br. W. Evers

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Handelingen 9:15-16
15 Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels. 16 Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam. 


Filippenzen 4:22
22 Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn. 


Handelingen 28:23-24
23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe. 24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. 


Genesis 50:20
20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden. 


2 Tessalonicenzen 3:1
1 Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u; Deze spreker:
Br. W. Evers

Zoek op trefwoord:
Lijden
Paulus
Vreugde in God