"Bekleed met Christus"

 6 juni 2010, Br. J. Nugter

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
We mogen komen zoals we zijn, maar God heeft ons te lief om ons te laten zoals we waren. God had Adam en Eva zo lief dat Hij hen bekleedde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij uitverkoren, heilig en geliefd. Wij mogen ons bekleden met zeven eigenschappen van Christus. Zijn wij met ontferming bewogen over de mensen om ons heen? Alle (andere) eigenschappen hangen nauw met elkaar samen (geduld is het vermogen veel te verdragen in plaats van boos te worden). We mogen ons bekleden met de liefde. De liefde is de bron van alle eigenschappen van Christus. Verder mogen we ons bekleden met de vrede van Christus. Vrede is de aanwezigheid van Christus in ons leven. De vrede stopt conflicten in ons leven. Ook mogen we ons bekleden met het Woord van God. Het Woord van God woont rijkelijk in ons om in wijsheid elkaar te onderwijzen. Tenslotte mogen wij ons bekleden met de naam van Christus.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Galaten 3:27
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 


Kolossenzen 3:12-17
12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar. 16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. 17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem. Deze spreker:
Br. J. Nugter

Zoek op trefwoord:
Christus
Vrede