"Christus, onze gerechtigheid"


Beschrijving

Jeremia was, net als Paulus, een profeet voor Israel en de volken ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat niet wilde luisterne. Toch zal God doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en handelen onrechtvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen verlossen van hun vijanden. Israel zal zeker en veilig wonen. Hij zal alle Joden op één dag terugbrengen naar het land Israel (de Here Jezus is onze gerechtigheid). De Here Jezus is niet alleen voortgekomen uit Israel (rijsje, spruit), maar is ook de Schepper ( de wortel) van het volk Israel. God zal Zijn plan met Israel uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn beloften. Wij mogen bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij horen als gerechtvaardigden te leven. Wij hebben nieuw leven ontvangen omdat wij Zijn Naam eren in ons leven.
Download:

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling):

Jeremia 23:1-8

1 Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE. 2 Daarom zegt de HEERE, de God Israels, alzo van de herderen, die Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE. 3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen. 4 En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE. 5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. 7 Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland heeft opgevoerd. 8 Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die het zaad van het huis Israels heeft opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen, waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land.  

Meer preken van:

Preken over onderwerp:

Preken over bijbeltekst: