"Heilig leven"

 1 augustus 2010, Br. R. Klein Haneveld

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
God wil dat wij een heilig leven leiden. Wij hebben allemaal een idee wat heilig leven is: we nemen elkaar de maat. Heiligheid associeren wij met een stille, sombere sfeer. Maar heiligheid heeft met God te maken. God is indrukwekkend. We kunnen God niet ontmoeten zonder bescherming. Voorwerpen in de tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegewijd aan de tempeldienst. Van nature zijn wij dood; afgescheiden van God. Maar nu zijn wij geheiligd. Wij moeten erkennen dat onze zonden scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij geloven dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gemaakt als wij tot geloof komen in de Here Jezus Christus. Wij zijn heilig en worden tegelijkertijd heilig gemaakt door Christus. Wij zijn nog niet klaar voor gebruik. Het enige wat we kunnen doen is ons beschikbaar stellen, meer kunnen we niet doen. Wij kunnen onszelf niet verbeteren. Hoewel Jezus Christus Zelf de gemeente heiligt, is het goed als we met elkaar meeleven. Wij moeten niet onberispelijk worden, maar de Here Jezus wil ons onberispelijk maken. We mogen elkaar bij Hem brengen, voor elkaar bidden.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Tessalonicenzen 3:5-13
5 Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden, om uw geloof te verstaan; of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben, en onze arbeid ijdel zou wezen. 6 Maar als Timotheus nu van ulieden tot ons gekomen was, en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om ulieden; 7 Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof; 8 Want nu leven wij, indien gij vast staat in den Heere. 9 Want wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap, waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onzen God? 10 Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te volmaken, hetgeen aan uw geloof ontbreekt. 11 Doch onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus richte onzen weg tot u. 12 En de Heere vermeerdere u, en make u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u; 13 Opdat Hij uw harten versterke, om onberispelijk te zijn in heiligmaking, voor onzen God en Vader, in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. 


1 Tessalonicenzen 4:1-12
1 Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. 2 Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus. 3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; 4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer; 5 Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen. 6 Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben. 7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. 8 Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven. 9 Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve; want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. 10 Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen, die in geheel Macedonie zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt; 11 En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben; 12 Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen, die buiten zijn, en geen ding van node hebt. Deze spreker:
Br. R. Klein Haneveld

Zoek op trefwoord:
Heilig
Zonden