"Wijsheid"

 8 augustus 2010, Br. F. ter Velde

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Wij hebben verlichte ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woorden. Het gaat niet om de prediker, maar om de Heiland. Onze woorden schieten tekort om de wijsheid van God te beschrijven. God had een belofte gedaan aan Israel. Hij heeft Zich aan die belofte gehouden, en Hij heeft ons Zijn ontferming geopenbaard. Gods wijsheid moet niet in ons verstand blijven, maar in ons hart komen. We moeten de tijd nemen voor God, opdat Hij ons verlichte ogen kan geven. We moeten leren alles af te leggen en alles van de Here Jezus te verwachten en Zijn geheimenis te leren kennen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

1 Korinthe 2:6-16
6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden; 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. 16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus. Deze spreker:
Br. F. ter Velde

Zoek op trefwoord:
Wijsheid
Subcultuur
Verstand