"Kust de Zoon"

 15 augustus 2010, Br. B. van den Bosch

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Er is een strijd om de macht in deze wereld en in onze persoonlijke levens. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde verkilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God genezing e. d. Er is maar één weg, het smalle pad van Christus. Een leven met Hem betekent afwijzing door de wereld. Wij zijn daarom bereid om steeds meer water bij de wijn te doen. Gods Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle tekenen horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; “Kust de Zoon’. Als we weten dat we verloren zondaren zijn, dan kunnen we alleen maar tot de Here Jezus Christus gaan. Hij kan en wil ons redden. We mogen ons volkomen overgeven aan de Here Jezus. Alles is volbracht, wij mogen bij Hem schuilen. Alles hebben we ontvangen.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 2
1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. 8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. 10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! 11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. 12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. 


2 Tessalonicenzen 2:1-4
1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, 2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 


2 Tessalonicenzen 2:8-10
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.