"Zonde en schuld"

 22 augustus 2010, Br. D. Baarsen

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  Videoopname  


Beschrijving
Wij zijn een nieuwe schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, maar wij mogen de zonden los laten. De Here Jezus wil ons verlossen van onze zonden. Hij is opgestaan en wil ons nieuw leven geven. Wij mogen in Hem leven. Wij mogen met vallen en struikelen leren te leven in Hem. We hebben de zonden wel losgelaten, maar kunnen nog steeds fouten maken in ons leven. Wij zijn gerechtvaardigd door ons geloof. Hij ziet onze gezindheid.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Mattheus 1:20-21
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 


1 Johannes 2-3


1 Petrus 2:23-24
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 


Efeze 1:17
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 


Filippenzen 3:10-15
10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; 11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. 12 Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. 13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. 14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. 15 Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Deze spreker:
Br. D. Baarsen

Zoek op trefwoord:
Zonden
Schuld
Rechtvaardiging