"Wie zal voor Zijn aangezicht bestaan?"

 19 september 2021, Br. H. Huijzer

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 76
1 Een psalm, een lied van Asaf, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. (76:2) God is bekend in Juda; Zijn Naam is groot in Israel. 2 (76:3) En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion. 3 (76:4) Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van den boog, het schild, en het zwaard, en den krijg. Sela. 4 (76:5) Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de roofbergen. 5 (76:6) De stouthartigen zijn beroofd geworden; zij hebben hun slaap gesluimerd; en geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. 6 (76:7) Van Uw schelden, o God van Jakob! is samen wagen en paard in slaap gezonken. 7 (76:8) Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af? 8 (76:9) Gij deedt een oordeel horen uit den hemel; de aarde vreesde en werd stil, 9 (76:10) Als God opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela. 10 (76:11) Want de grimmigheid des mensen zal U loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij opbinden. 11 (76:12) Doet geloften en betaalt ze den HEERE, uw God, gij allen, die rondom Hem zijt! Laat hen Dien, Die te vrezen is, geschenken brengen; 12 (76:13) Die den geest der vorsten als druiven afsnijdt; Die den koningen der aarde vreselijk is. 


Jesaja 44:6-8
6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. 7 En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen, en het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen. 8 Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen? 


Psalmen 76:8
8 (76:9) Gij deedt een oordeel horen uit den hemel; de aarde vreesde en werd stil, Deze spreker:
Br. H. Huijzer

Zoek op trefwoord:
Ontzagwekkend
Eindtijd
Toorn