"Loofhuttenfeest; louter vreugde"

 26 september 2010, Br. T. Stier

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Het Loofhuttenfeest is één van de feesten van de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen delen in Zijn vreugde. Wij worden geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft Israel geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. Wij mogen ook stilstaan bij onze verlossing, bij het lijden van de Here Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een heilig God. Er is maar één Naam waardoor wij behouden kunnen worden; de Here Jezus Christus.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Leviticus 23:33-44
33 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 34 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn. 35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen. 36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen. 37 Dit zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om den HEERE vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren; 38 Behalve de sabbatten des HEEREN, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij den HEERE geven zult. 39 Doch op den vijftienden dag der zevende maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn. 40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn. 41 En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. 42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israel zullen in loofhutten wonen; 43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israels in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God! 44 Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des HEEREN tot de kinderen Israels uitgesproken. Deze spreker:
Br. T. Stier

Zoek op trefwoord:
Feesten
Vreugde
Loofhuttenfeest