"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

 10 oktober 2010, Br. H. Huijzer

Beschrijving
Wij worden snel heen en weer geslingerd door allerlei leer. We weten te weinig over het geheimenis van de gemeente. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God één mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk van Israel uit Egypte te leiden. Er bestond een grote afstand tussen de Joden en de heidenen. Een verbond is een aantal afspraken tussen minstens twee partijen of mensen. God sloot een verbond met Abram. Het verbond ging over het nageslacht van Abram en over het land. Het teken van dit verbond is de besnijdenis. God sloot ook een verbond met Israel. Dit verbond ging over het eigendom van Israel op voorwaarde dat Israel de wet zou houden. Israel zei alles te doen wat de Here gezegd had, maar zij (een ook wij) kunnen dat niet. Alleen de Here Jezus kan en heeft het gedaan. De Here Jezus sloot een nieuw verbond met Israel. Het verbond gaat over vrede en verzoening in Christus Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe verbond gaat over de erfenis: de Here Jezus Zelf. Voor de komst van de Here Jezus moest de mens gered worden door de werken van de wet. Na de komst van Here Jezus wordt de mens gered door het geloof. Het doel van het nieuwe verbond is dat de Jood en de heiden de veelkleurige wijsheid van Christus laten zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats gevonden, wordt de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar. God gaat dan verder met Zijn volk Israel.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Efeze 2:11-22
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. 14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; 16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren. 18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. 


Efeze 3:1-3
1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 



Deze spreker:
Br. H. Huijzer

Zoek op trefwoord:
Geheimenis
Israel
Gemeente