"Het leven van het Lam"

 20 november 2011, Br. J. Nugter

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij heilig leven. Hij wil ons heiligen. Wij zijn niet meer onder het oordeel, want onze zonden zijn volkomen vergeven, maar onze werken worden wel beoordeeld. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed van het Lam. We behoren elke morgen tegen de Here Jezus Christus te zeggen ‘hier ben ik, doe u met mij vandaag wat u wilt’. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn, want de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Als we niet waakzaam zijn, dan gaat het leven om wat wij vinden. We moeten weten wat er staat geschreven. De Leeuw werd een Lam om ons het leven te geven.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Openbaring 5:1-10
1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. 2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken? 3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien. 4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien. 5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. 6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. 7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat. 8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; 10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Deze spreker:
Br. J. Nugter

Zoek op trefwoord:
Leeuw
Lam
Leven