Zoek een bijbeltekst of trefwoord. Bijvoorbeeld: 'joh 3:16'  ,  'psalm 23'  ,  '1petrus 1:1-5'  ,  'liefde' .

  


Psalmen

HOOFDSTUK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Psalmen 90 :1-17

1   Een gebed van Mozes, den man Gods. HEERE! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. 
2   Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. 
3   Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen! 
4   Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak. 
5   Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij gelijk het gras, dat verandert; 
6   In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het afgesneden, en het verdort. 
7   Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt. 
8   Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht Uws aanschijns. 
9   Want al onze dagen gaan henen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte. 
10   Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. 
11   Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? 
12   Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. 
13   Keer weder, HEERE! tot hoe lange? en het berouwe U over Uw knechten. 
14   Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen. 
15   Verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de jaren, in dewelke wij het kwaad gezien hebben. 
16   Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. 
17   En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat. 

Preken waarin dit hoofdstuk - Psalmen 90 - wordt aangehaald:

"Een verwachtingsvol nieuw jaar" (Br. B. van der Bosch)