Zoek een bijbeltekst of trefwoord. Bijvoorbeeld: 'joh 3:16'  ,  'psalm 23'  ,  '1petrus 1:1-5'  ,  'liefde' .

  


Psalmen

HOOFDSTUK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Psalmen 86 :1-17

1   Een gebed van David. HEERE! neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig. 
2   Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunstgenoot, o Gij, mijn God! verlos Uw knecht, die op U betrouwt. 
3   Zijt mij genadig, HEERE! want ik roep tot U den gansen dag. 
4   Verheug de ziel Uws knechts; want tot U, HEERE! verhef ik mijn ziel. 
5   Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen, HEERE! 
6   HEERE! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen. 
7   In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij. 
8   Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken. 
9   Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw Naam eren. 
10   Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God. 
11   Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams. 
12   Heere, mijn God! ik zal U met mijn ganse hart loven, en ik zal Uw Naam eren in eeuwigheid; 
13   Want Uw goedertierenheid is groot over mij; en Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. 
14   O God! de hovaardigen staan tegen mij op, en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel; en zij stellen U niet voor hun ogen. 
15   Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid. 
16   Wend U tot mij, en zijt mij genadig, geef Uw knecht Uw sterkte, en verlos den zoon Uwer dienstmaagd. 
17   Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien, en beschaamd worden, als Gij, HEERE! mij geholpen, en mij getroost zult hebben. 

Preken waarin dit hoofdstuk - Psalmen 86 - wordt aangehaald:

"God is goed" (Br. J. Lukasse)
"Grote verzoendag toen en nu" (Br. J. Nugter)